ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Get A Line δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται Aρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες/επισκέπτες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα http://www.getaline.gr/, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας.. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στη Get A Line. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της Get A Line όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα τού επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Επίσης αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της µεταξύ της Get A Line και του χρήστη της Ιστοσελίδας συναλλακτικής σχέσης µπορεί να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται µε την Get A Line για την παροχή των σχετικών µε το Αρχείο υπηρεσιών ή η Get A Line µπορεί να (εφόσον δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή του χρήστη) ανακοινώνει τα Προσωπικά Δεδοµένα των Χρηστών σε τρίτους για τη διαφηµιστική προβολή των προϊόντων της Get A Line ή επιχειρήσεων µε τις οποίες η Get A Line έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόµοια δραστηριότητα, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων δικών της ή τρίτων. Αν κάποιος χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυµεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων του σύµφωνα µε τα ανωτέρω τότε παρακαλείται να µην τα υποβάλλει στην Get A Line.

Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης διατηρεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω τα δικαιώµατα των άρθρων 11 & 13 του ν.2472/1997. Η Get A Line δεν αποκαλύπτει ούτε δηµοσιοποιεί τα προσωπικά δεδοµένα των Χρηστών. Επίσης η Get A Line δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδοµένων λόγω χρήσης εκ µέρους τους, µέσα από της σελίδες του http://www.getaline.gr/, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες που τυχόν διενεργούνται στην Ιστοσελίδα http://www.getaline.gr/ καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την Get A Line, η οποία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσµατα των οποίων αποτελούν πνευµατική της ιδιοκτησία.

Ωστόσο η Get A Line γνωστοποιεί προς τους Χρήστες της ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των Χρηστών της. Η Get A Line σε συνεργασία με την GeoTrust, από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρίες έκδοσης πιστοποιητικών ασφαλείας (SSL SECURITY CERTIFICATES)*, έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό ασφαλείας για το σύνολο της Ιστοσελίδας. Πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την ύψιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας. 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση και την χρήση της Ιστοσελίδας, αρµόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Για κάθε διευκρίνιση σχετική µε την Πολιτική Απορρήτου του http://www.getaline.gr/ οι χρήστες µπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Get A Line στον αριθµό: 215.55.55.455.
Επίσης οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν µε την Get A Line στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@getaline.gr